Download references

Open Access Open Badges

A functional peptidoglycan hydrolase characterized from T4SS in 89K pathogenicity island of epidemic Streptococcus suis serotype 2

Qiu Zhong, Yan Zhao, Tian Chen, Supeng Yin, Xinyue Yao, Jing Wang, Shuguang Lu, Yinling Tan, Jiaqi Tang, Beiwen Zheng, Fuquan Hu* and Ming Li*

BMC Microbiology 2014, 14:73  doi:10.1186/1471-2180-14-73

Include


Format