Download references

Open Access

Identification of latent tuberculosis infection-related microRNAs in human U937 macrophages expressing Mycobacterium tuberculosis Hsp16.3

Qing-Lin Meng, Fei Liu, Xing-Yuan Yang, Xiao-Mei Liu, Xia Zhang, Chun Zhang* and Zong-De Zhang*

BMC Microbiology 2014, 14:37  doi:10.1186/1471-2180-14-37

Include


Format