Download references

Open Access Open Badges

Source tracking of human leptospirosis: serotyping and genotyping of Leptospira isolated from rodents in the epidemic area of Guizhou province, China

Shijun Li*, Dingming Wang, Cuicai Zhang, Xiaoyu Wei, Kecheng Tian, Xiuwen Li, Yixin Nie, Ying Liu, Guanghai Yao, Jingzhu Zhou, Guangpeng Tang, Xiugao Jiang and Jie Yan*

BMC Microbiology 2013, 13:75  doi:10.1186/1471-2180-13-75

Include


Format