Download references

Open Access

A high throughput multiplex PCR assay for simultaneous detection of seven aminoglycoside-resistance genes in Enterobacteriaceae

Xiumei Hu, Banglao Xu, Yinmei Yang, Dayu Liu, Mengjie Yang, Ji Wang, Hongwei Shen, Xiaomian Zhou* and Xuejun Ma*

BMC Microbiology 2013, 13:58  doi:10.1186/1471-2180-13-58

Include


Format