Download references

Open Access Open Badges

Lipopolysaccharide (LPS)-induced autophagy is involved in the restriction of Escherichia coli in peritoneal mesothelial cells

Juan Wang, Xiaoran Feng, Youjia Zeng, Jinjin Fan, Juan Wu, Zhijian Li, Xinhui Liu, Rong Huang, Fengxian Huang, Xueqing Yu and Xiao Yang*

BMC Microbiology 2013, 13:255  doi:10.1186/1471-2180-13-255

Include


Format