Download references

Open Access

Identification of a novel infection-enhancing epitope on dengue prM using a dengue cross-reacting monoclonal antibody

Ya-Yan Luo, Jun-Jie Feng, Jun-Mei Zhou, Zhi-Zhun Yu, Dan-Yun Fang, Hui-Jun Yan, Gu-Cheng Zeng and Li-Fang Jiang*

BMC Microbiology 2013, 13:194  doi:10.1186/1471-2180-13-194

Include


Format