Download references

Open Access

Genesis of a novel Shigella flexneri serotype by sequential infection of serotype-converting bacteriophages SfX and SfI

Qiangzheng Sun, Ruiting Lan, Yiting Wang, Jianping Wang, Xia Luo, Shaomin Zhang, Peijing Li, Yan Wang, Changyun Ye, Huaiqi Jing and Jianguo Xu*

BMC Microbiology 2011, 11:269  doi:10.1186/1471-2180-11-269

Include


Format