Download references

Open Access Highly Accessed

Identification of two linear B-cell epitopes from West Nile virus NS1 by screening a phage-displayed random peptide library

En-Cheng Sun, Jian-Nan Ma, Ni-Hong Liu, Tao Yang, Jing Zhao, Hong-Wei Geng, Ling-Feng Wang, Yong-Li Qin, Zhi-Gao Bu, Yin-Hui Yang, Ross A Lunt, Lin-Fa Wang and Dong-Lai Wu*

BMC Microbiology 2011, 11:160  doi:10.1186/1471-2180-11-160

Include


Format