Download references

Open Access Highly Accessed

In-vitro and in-vivo phenotype of type Asia 1 foot-and-mouth disease viruses utilizing two non-RGD receptor recognition sites

Pinghua Li, Zengjun Lu, Huifang Bao, Dong Li, Donald P King*, Pu Sun, Xingwen Bai, Weijun Cao, Simon Gubbins, Yingli Chen, Baoxia Xie, Jianhong Guo, Hong Yin* and Zaixin Liu*

BMC Microbiology 2011, 11:154  doi:10.1186/1471-2180-11-154

Include


Format