Download references

Open Access Highly Accessed

Characterization of murine macrophages from bone marrow, spleen and peritoneum

Changqi Wang*, Xiao Yu, Qi Cao, Ya Wang, Guoping Zheng, Thian Kui Tan, Hong Zhao, Ye Zhao, Yiping Wang and David CH Harris

BMC Immunology 2013, 14:6  doi:10.1186/1471-2172-14-6

Include


Format