Download references

Open Access Highly Accessed

Comparative genomic analyses of Mycoplasma hyopneumoniae pathogenic 168 strain and its high-passaged attenuated strain

Wei Liu, Shaobo Xiao, Mao Li, Shaohua Guo, Sha Li, Rui Luo, Zhixin Feng, Bin Li, Zhemin Zhou, Guoqing Shao, Huanchun Chen and Liurong Fang*

BMC Genomics 2013, 14:80  doi:10.1186/1471-2164-14-80

Include


Format