Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Whole genome comparative analysis of channel catfish (Ictalurus punctatus) with four model fish species

Yanliang Jiang, Xiaoyu Gao, Shikai Liu, Yu Zhang, Hong Liu, Fanyue Sun, Lisui Bao, Geoff Waldbieser and Zhanjiang Liu*

BMC Genomics 2013, 14:780  doi:10.1186/1471-2164-14-780

Include


Format