Download references

Open Access

Identification and profiling of conserved and novel microRNAs from Chinese Qinchuan bovine longissimus thoracis

Jiajie Sun, Mijie Li, Zhuanjian Li, Jing Xue, Xianyong Lan, Chunlei Zhang, Chuzhao Lei and Hong Chen*

BMC Genomics 2013, 14:42  doi:10.1186/1471-2164-14-42

Include


Format