Open Access Research article

Skin transcriptome profiles associated with coat color in sheep

Ruiwen Fan, Jianshan Xie, Junming Bai, Haidong Wang, Xue Tian, Rui Bai, Xiaoyun Jia, Lei Yang, Yunfei Song, Muren Herrid, Wenjun Gao, Xiaoyan He, Jianbo Yao, George W Smith and Changsheng Dong*

BMC Genomics 2013, 14:389  doi:10.1186/1471-2164-14-389

Article Metrics

3103
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 122 accesses
  • Last 365 days: 1414 accesses
  • All time: 3103 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 1 citation