Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Characterization of human plasma-derived exosomal RNAs by deep sequencing

Xiaoyi Huang, Tiezheng Yuan, Michael Tschannen, Zhifu Sun, Howard Jacob, Meijun Du, Meihua Liang, Rachel L Dittmar, Yong Liu, Mingyu Liang, Manish Kohli, Stephen N Thibodeau, Lisa Boardman and Liang Wang*

BMC Genomics 2013, 14:319  doi:10.1186/1471-2164-14-319

Include


Format