Open Access Highly Accessed Research article

Characterization of human plasma-derived exosomal RNAs by deep sequencing

Xiaoyi Huang, Tiezheng Yuan, Michael Tschannen, Zhifu Sun, Howard Jacob, Meijun Du, Meihua Liang, Rachel L Dittmar, Yong Liu, Mingyu Liang, Manish Kohli, Stephen N Thibodeau, Lisa Boardman and Liang Wang*

BMC Genomics 2013, 14:319  doi:10.1186/1471-2164-14-319

Article Metrics

20121
Total accesses


3
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 764 accesses
  • Last 365 days: 8943 accesses
  • All time: 20121 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 3 citations