Open Access Highly Accessed Research article

Characterization of human plasma-derived exosomal RNAs by deep sequencing

Xiaoyi Huang, Tiezheng Yuan, Michael Tschannen, Zhifu Sun, Howard Jacob, Meijun Du, Meihua Liang, Rachel L Dittmar, Yong Liu, Mingyu Liang, Manish Kohli, Stephen N Thibodeau, Lisa Boardman and Liang Wang*

BMC Genomics 2013, 14:319  doi:10.1186/1471-2164-14-319

Article Metrics

15412
Total accesses


2
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 779 accesses
  • Last 365 days: 10263 accesses
  • All time: 15412 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 2 citations