Open Access Highly Accessed Open Badges Software

ContigScape: a Cytoscape plugin facilitating microbial genome gap closing

Biao Tang, Qi Wang, Minjun Yang, Feng Xie, Yongqiang Zhu, Ying Zhuo, Shengyue Wang, Hong Gao, Xiaoming Ding, Lixin Zhang*, Guoping Zhao* and Huajun Zheng*

BMC Genomics 2013, 14:289  doi:10.1186/1471-2164-14-289

Article Metrics

5062
Total accesses


2
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 54 accesses
  • Last 365 days: 1148 accesses
  • All time: 5062 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 2 citations

Open Badges