Download references

Open Access

Novel genomes and genome constitutions identified by GISH and 5S rDNA and knotted1 genomic sequences in the genus Setaria

Meicheng Zhao, Hui Zhi, Andrew N Doust, Wei Li, Yongfang Wang, Haiquan Li, Guanqing Jia, Yongqiang Wang, Ning Zhang and Xianmin Diao*

BMC Genomics 2013, 14:244  doi:10.1186/1471-2164-14-244

Include


Format