Download references

Open Access

Molecular cloning of doublesex genes of four cladocera (water flea) species

Kenji Toyota, Yasuhiko Kato, Masaru Sato, Naomi Sugiura, Shinichi Miyagawa, Hitoshi Miyakawa, Hajime Watanabe, Shigeto Oda, Yukiko Ogino, Chizue Hiruta, Takeshi Mizutani, Norihisa Tatarazako, Susanne Paland, Craig Jackson, John K Colbourne and Taisen Iguchi*

BMC Genomics 2013, 14:239  doi:10.1186/1471-2164-14-239

Include


Format