Download references

Open Access Highly Accessed

Identification of genes related to agarwood formation: transcriptome analysis of healthy and wounded tissues of Aquilaria sinensis

Yanhong Xu, Zheng Zhang, Mengxi Wang, Jianhe Wei*, Hongjiang Chen, Zhihui Gao, Chun Sui, Hongmei Luo, Xingli Zhang, Yun Yang, Hui Meng and Wenlan Li

  • * Corresponding author: Jianhe Wei wjianh@263.net

  • † Equal contributors

BMC Genomics 2013, 14:227  doi:10.1186/1471-2164-14-227

Include


Format