Download references

Open Access Highly Accessed

Identification of genome-wide copy number variations among diverse pig breeds by array CGH

Yan Li, Shuqi Mei, Xuying Zhang, Xianwen Peng, Gang Liu, Hu Tao, Huayu Wu, Siwen Jiang, Yuanzhu Xiong and Fenge Li*

BMC Genomics 2012, 13:725  doi:10.1186/1471-2164-13-725

Include


Format