Download references

Open Access Highly Accessed

Strand-specific RNA-seq reveals widespread occurrence of novel cis-natural antisense transcripts in rice

Tingting Lu*, Chuanrang Zhu, Guojun Lu, Yunli Guo, Yan Zhou, Zhiyong Zhang, Yan Zhao, Wenjun Li, Ying Lu, Weihua Tang, Qi Feng and Bin Han*

BMC Genomics 2012, 13:721  doi:10.1186/1471-2164-13-721

Include


Format