Download references

Open Access Highly Accessed

Evolution of cis-regulatory elements in yeast de novo and duplicated new genes

Zing Tsung-Yeh Tsai, Huai-Kuang Tsai*, Jen-Hao Cheng, Chih-Hsu Lin, Yuan-Fan Tsai and Daryi Wang*

BMC Genomics 2012, 13:717  doi:10.1186/1471-2164-13-717

Include


Format