Download references

Open Access

OSAT: a tool for sample-to-batch allocations in genomics experiments

Li Yan*, Changxing Ma, Dan Wang, Qiang Hu, Maochun Qin, Jeffrey M Conroy, Lara E Sucheston, Christine B Ambrosone, Candace S Johnson, Jianmin Wang and Song Liu

BMC Genomics 2012, 13:689  doi:10.1186/1471-2164-13-689

Include


Format