Download references

Open Access

Transcription analysis on response of porcine alveolar macrophages to Haemophilus parasuis

Yang Wang, Chong Liu, Ying Fang, Xiaoli Liu, Wentao Li, Shuqing Liu, Yingyu Liu, Yuxi Liu, Catherine Charreyre, Jean-Christophe Audonnet, Pin Chen and Qigai He*

BMC Genomics 2012, 13:68  doi:10.1186/1471-2164-13-68

Include


Format