Download references

Open Access Highly Accessed

High-throughput novel microsatellite marker of faba bean via next generation sequencing

Tao Yang, Shi-ying Bao, Rebecca Ford, Teng-jiao Jia, Jian-ping Guan, Yu-hua He, Xue-lian Sun, Jun-ye Jiang, Jun-jie Hao, Xiao-yan Zhang and Xu-xiao Zong*

BMC Genomics 2012, 13:602  doi:10.1186/1471-2164-13-602

Include


Format