Download references

Open Access Highly Accessed

Efficient assembly and annotation of the transcriptome of catfish by RNA-Seq analysis of a doubled haploid homozygote

Shikai Liu, Yu Zhang, Zunchun Zhou, Geoff Waldbieser, Fanyue Sun, Jianguo Lu, Jiaren Zhang, Yanliang Jiang, Hao Zhang, Xiuli Wang, KV Rajendran, Lester Khoo, Huseyin Kucuktas, Eric Peatman and Zhanjiang Liu*

BMC Genomics 2012, 13:595  doi:10.1186/1471-2164-13-595

Include


Format