Download references

Open Access Open Badges

Detection of genetic association and functional polymorphisms of UGDH affecting milk production trait in Chinese Holstein cattle

Qing Xu, Gui Mei, Dongxiao Sun*, Qin Zhang, Yuan Zhang, Cengceng Yin, Huiyong Chen, Xiangdong Ding and Jianfeng Liu

BMC Genomics 2012, 13:590  doi:10.1186/1471-2164-13-590

Include


Format