Open Access Highly Accessed Research article

Identification and characterization of microRNAs in white and brown alpaca skin

Xue Tian, Junbing Jiang, Ruiwen Fan, Haidong Wang, Xiaolin Meng, Xiaoyan He, Junping He, Hongquan Li, Jianjun Geng, Xiuju Yu, Yunfei Song, Danli Zhang, Jianbo Yao, George W Smith and Changsheng Dong*

BMC Genomics 2012, 13:555  doi:10.1186/1471-2164-13-555

Article Metrics

3035
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 68 accesses
  • Last 365 days: 664 accesses
  • All time: 3035 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information