Download references

Open Access Highly Accessed

Identification, characterization, and utilization of genome-wide simple sequence repeats to identify a QTL for acidity in apple

Qiong Zhang, Baiquan Ma, Hui Li, Yuansheng Chang, Yuanyuan Han, Jing Li, Guochao Wei, Shuang Zhao, Muhammad Awais Khan, Ying Zhou, Chao Gu, Xingzhong Zhang, Zhenhai Han, Schuyler S Korban, Shaohua Li and Yuepeng Han*

  • * Corresponding author: Yuepeng Han yphan@wbgcas.cn

  • † Equal contributors

BMC Genomics 2012, 13:537  doi:10.1186/1471-2164-13-537

Include


Format