Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Identification of common carp (Cyprinus carpio) microRNAs and microRNA-related SNPs

Ya-Ping Zhu, Wei Xue, Jin-Tu Wang, Yu-Mei Wan, Shao-Lin Wang, Peng Xu, Yan Zhang, Jiong-Tang Li* and Xiao-Wen Sun*

BMC Genomics 2012, 13:413  doi:10.1186/1471-2164-13-413

Include


Format