Download references

Open Access

A physical map of a BAC clone contig covering the entire autosome insertion between ovine MHC Class IIa and IIb

Gang Li, Ka Liu, Shasha Jiao, Haibo Liu, Hugh T Blair, Peng Zhang, Xiaoran Cui, Pingping Tan, Jianfeng Gao* and Runlin Z Ma*

BMC Genomics 2012, 13:398  doi:10.1186/1471-2164-13-398

Include


Format