Download references

Open Access Highly Accessed

Sequencing the genome of Marssonina brunnea reveals fungus-poplar co-evolution

Sheng Zhu, You-Zhi Cao, Cong Jiang, Bi-Yue Tan, Zhong Wang, Sisi Feng, Liang Zhang, Xiao-Hua Su, Brona Brejova, Tomas Vinar, Meng Xu, Ming-Xiu Wang, Shou-Gong Zhang*, Min-Ren Huang*, Rongling Wu* and Yan Zhou*

BMC Genomics 2012, 13:382  doi:10.1186/1471-2164-13-382

Include


Format