Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Transcriptome profiling of resistant and susceptible Cavendish banana roots following inoculation with Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4

Chun-yu Li, Gui-ming Deng, Jing Yang, Altus Viljoen, Yan Jin, Rui-bin Kuang, Cun-wu Zuo, Zhi-cheng Lv, Qiao-song Yang, Ou Sheng, Yue-rong Wei, Chun-hua Hu, Tao Dong and Gan-jun Yi*

BMC Genomics 2012, 13:374  doi:10.1186/1471-2164-13-374

Include


Format