Download references

Open Access Highly Accessed

Genome-wide identification of significant aberrations in cancer genome

Xiguo Yuan, Guoqiang Yu, Xuchu Hou, Ie-Ming Shih, Robert Clarke, Junying Zhang, Eric P Hoffman, Roger R Wang, Zhen Zhang and Yue Wang*

  • * Corresponding author: Yue Wang yuewang@vt.edu

  • † Equal contributors

BMC Genomics 2012, 13:342  doi:10.1186/1471-2164-13-342

Include


Format