Download references

Open Access Highly Accessed

atBioNet– an integrated network analysis tool for genomics and biomarker discovery

Yijun Ding, Minjun Chen, Zhichao Liu, Don Ding, Yanbin Ye, Min Zhang, Reagan Kelly, Li Guo, Zhenqiang Su, Stephen C Harris, Feng Qian, Weigong Ge, Hong Fang*, Xiaowei Xu* and Weida Tong*

BMC Genomics 2012, 13:325  doi:10.1186/1471-2164-13-325

Include


Format