Download references

Open Access Highly Accessed

Single-base resolution maps of cultivated and wild rice methylomes and regulatory roles of DNA methylation in plant gene expression

Xin Li, Jingde Zhu, Fengyi Hu, Song Ge, Mingzhi Ye, Hui Xiang, Guojie Zhang, Xiaoming Zheng, Hongyu Zhang, Shilai Zhang, Qiong Li, Ruibang Luo, Chang Yu, Jian Yu, Jingfeng Sun, Xiaoyu Zou, Xiaofeng Cao, Xianfa Xie*, Jun Wang* and Wen Wang*

BMC Genomics 2012, 13:300  doi:10.1186/1471-2164-13-300

Include


Format