Open Access Highly Accessed Research article

Single-base resolution maps of cultivated and wild rice methylomes and regulatory roles of DNA methylation in plant gene expression

Xin Li, Jingde Zhu, Fengyi Hu, Song Ge, Mingzhi Ye, Hui Xiang, Guojie Zhang, Xiaoming Zheng, Hongyu Zhang, Shilai Zhang, Qiong Li, Ruibang Luo, Chang Yu, Jian Yu, Jingfeng Sun, Xiaoyu Zou, Xiaofeng Cao, Xianfa Xie*, Jun Wang* and Wen Wang*

BMC Genomics 2012, 13:300  doi:10.1186/1471-2164-13-300

Article Metrics

8780
Total accesses


3
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 152 accesses
  • Last 365 days: 2554 accesses
  • All time: 8780 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 3 citations