Download references

Open Access Highly Accessed

Identification of novel MiRNAs and MiRNA expression profiling during grain development in indica rice

Ying Lan, Ning Su, Yi Shen, Rongzhi Zhang, Fuqing Wu, Zhijun Cheng, Jiulin Wang, Xin Zhang, Xiupin Guo, Cailin Lei, Jie Wang, Ling Jiang, Long Mao and Jianmin Wan*

BMC Genomics 2012, 13:264  doi:10.1186/1471-2164-13-264

Include


Format