Open Access Highly Accessed Open Badges Research article

Identification of novel MiRNAs and MiRNA expression profiling during grain development in indica rice

Ying Lan, Ning Su, Yi Shen, Rongzhi Zhang, Fuqing Wu, Zhijun Cheng, Jiulin Wang, Xin Zhang, Xiupin Guo, Cailin Lei, Jie Wang, Ling Jiang, Long Mao and Jianmin Wan*

BMC Genomics 2012, 13:264  doi:10.1186/1471-2164-13-264

Article Metrics

5338
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 41 accesses
  • Last 365 days: 946 accesses
  • All time: 5338 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 1 citation

Open Badges