Download references

Open Access Highly Accessed

Development of simple sequence repeat (SSR) markers from a genome survey of Chinese bayberry (Myrica rubra)

Yun Jiao, Hui-min Jia, Xiong-wei Li, Ming-liang Chai, Hui-juan Jia, Zhe Chen, Guo-yun Wang, Chun-yan Chai, Eric van de Weg and Zhong-shan Gao*

BMC Genomics 2012, 13:201  doi:10.1186/1471-2164-13-201

Include


Format