Download references

Open Access Highly Accessed

Deciphering neo-sex and B chromosome evolution by the draft genome of Drosophila albomicans

Qi Zhou, Hong-mei Zhu*, Quan-fei Huang, Li Zhao*, Guo-jie Zhang, Scott W Roy, Beatriz Vicoso, Zhao-lin Xuan, Jue Ruan, Yue Zhang, Ruo-ping Zhao, Chen Ye, Xiu-qing Zhang, Jun Wang*, Wen Wang* and Doris Bachtrog*

BMC Genomics 2012, 13:109  doi:10.1186/1471-2164-13-109

Include


Format