Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Comparative genomic and transcriptomic analysis revealed genetic characteristics related to solvent formation and xylose utilization in Clostridium acetobutylicum EA 2018

Shiyuan Hu, Huajun Zheng, Yang Gu, Jingbo Zhao, Weiwen Zhang, Yunliu Yang, Shengyue Wang, Guoping Zhao, Sheng Yang* and Weihong Jiang*

BMC Genomics 2011, 12:93  doi:10.1186/1471-2164-12-93

Include


Format