Download references

Open Access Highly Accessed

A pilot study for channel catfish whole genome sequencing and de novo assembly

Yanliang Jiang, Jianguo Lu, Eric Peatman, Huseyin Kucuktas, Shikai Liu, Shaolin Wang, Fanyue Sun and Zhanjiang Liu*

BMC Genomics 2011, 12:629  doi:10.1186/1471-2164-12-629

Include


Format