Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

High resolution profiling of human exon methylation by liquid hybridization capture-based bisulfite sequencing

Junwen Wang, Hui Jiang, Guanyu Ji, Fei Gao, Mingzhi Wu, Jihua Sun, Huijuan Luo, Jinghua Wu, Renhua Wu and Xiuqing Zhang*

BMC Genomics 2011, 12:597  doi:10.1186/1471-2164-12-597

Include


Format