Download references

Open Access

Transcriptome analysis of Bupleurum chinense focusing on genes involved in the biosynthesis of saikosaponins

Chun Sui, Jie Zhang, Jianhe Wei*, Shilin Chen, Ying Li, Jiesen Xu, Yue Jin, Caixiang Xie, Zhihui Gao, Hongjiang Chen, Chengmin Yang, Zheng Zhang and Yanhong Xu

BMC Genomics 2011, 12:539  doi:10.1186/1471-2164-12-539

Include


Format