Download references

Open Access

Pyrosequencing of the Camptotheca acuminata transcriptome reveals putative genes involved in camptothecin biosynthesis and transport

Yongzhen Sun, Hongmei Luo, Ying Li, Chao Sun, Jingyuan Song, Yunyun Niu, Yingjie Zhu, Liang Dong, Aiping Lv, Enzo Tramontano and Shilin Chen*

BMC Genomics 2011, 12:533  doi:10.1186/1471-2164-12-533

Include


Format