Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Characterization of transcriptome dynamics during watermelon fruit development: sequencing, assembly, annotation and gene expression profiles

Shaogui Guo, Jingan Liu, Yi Zheng, Mingyun Huang, Haiying Zhang, Guoyi Gong, Hongju He, Yi Ren, Silin Zhong, Zhangjun Fei* and Yong Xu*

BMC Genomics 2011, 12:454  doi:10.1186/1471-2164-12-454

Include


Format