Open Access Highly Accessed Research article

Characterization of transcriptome dynamics during watermelon fruit development: sequencing, assembly, annotation and gene expression profiles

Shaogui Guo, Jingan Liu, Yi Zheng, Mingyun Huang, Haiying Zhang, Guoyi Gong, Hongju He, Yi Ren, Silin Zhong, Zhangjun Fei* and Yong Xu*

BMC Genomics 2011, 12:454  doi:10.1186/1471-2164-12-454

Article Metrics

9805
Total accesses


4
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 184 accesses
  • Last 365 days: 2395 accesses
  • All time: 9805 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 4 citations