Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Fosmid library end sequencing reveals a rarely known genome structure of marine shrimp Penaeus monodon

Shiao-Wei Huang, You-Yu Lin, En-Min You, Tze-Tze Liu, Hung-Yu Shu, Keh-Ming Wu, Shih-Feng Tsai, Chu-Fang Lo, Guang-Hsiung Kou, Gwo-Chin Ma, Ming Chen, Dongying Wu, Takashi Aoki, Ikuo Hirono and Hon-Tsen Yu*

BMC Genomics 2011, 12:242  doi:10.1186/1471-2164-12-242

Include


Format